เหตุการณ์ปัจจุบัน คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. เหตุการณ์ปัจจุบัน เป็นคณะผู้ยึดอำนาจการปกครอง ซึ่งมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นหัวหน้าคณะ ซึ่งเข้ายึดอำนาจการปกครองราชอาณาจักรไทยเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557การบริหารและนโยบาย ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 สิ้นสุดลง เว้นหมวด 2 พระมหากษัตริย์ นอกเหนือจากนี้ ยังสั่งยุบคณะรัฐมนตรีรักษาการ แต่วุฒิสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยยังทำหน้าที่ต่อ […]